Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (UKKP) | Universiti Sains Malaysia

FUNGSI

JKKPU 

Fungsi

Seksyen 31 : Akta KKP 1994

i)        Mengkaji  (review)  semula  langkah-langkayang  diambil  bagi memastikan K&K orang-orangdi tempat kerja

ii)       Menyiasat apa-apa perkara di tempat kerja yang:

          - dianggap oleh anggota jawatankuasa atau  orang  yang  diambil                                kerja adalah tidak selamat/sihat

           - dibawa keperhatian majikan

iii)       Meminta  Ketua  PengaraJabatan  Keselamatan  daKesihatan Pekerjaan Malaysia   untuk menjalankan pemeriksaan, jika jawatankuasa tidak berupaya untuk menyelesaikan apa-apa perkara yantersebut diatas [Perkara (ii)].

Peraturan 11:Peraturan KKP (Jawatankuasa K&K) 1996

iv)      Membantu dalam pembuatan kaedah-kaedah (rules) K&K dan sistem kerja selamat

v)       Mengkaji keberkesanan program K&K

vi)      Mengkaji   trend   kemalangayang   berlaku   di   tempat   kerja  dan melaporkaapa-apa keadaan/amalan yang tidak selamat/sihat beserta dengan cadangan untuk tindakan pembaikan

vii)     Mengkaji dasaK&K ditempat kerja dan mengemukakacadangan bagapa-apa penyemakan dasar tersebut

Peraturan 12-19:PeraturanKKP(Jawatankuasa K&K) 1996

viii)     Menjalankapemeriksaan ditempat kerja sekurang-kurangnya 3 bulan sekali [Peraturan 12(a)]

ix)      Membincang pemerhatian yang dibuat oleh anggota jawatankuasa semasa pemeriksaan tersebut (viii); dan mengemukakacadangan langkah-langkah pemulihan [Peraturan12(b)&(c)]

x)       Memeriksa tempakerja dengan seberapa segera yang selamaselepas berlaku apa-apa kemalanga[Peraturan13(1)]

xi)      Membincang laporan dapatan penyiasatan kemalangayang dijalankan oleh pegawaK&K (UKKP) termasuk sebab-sebab berlakunya kemalangan; dan mengemukakan cadangan langkah-langkah bagi mengelakkaberulangnya peristiwa/kemalangantersebut [Peraturan 13(2)& 13(4)]

xii)   Mempertimbangkan laporan-laporan berkaitaKKP daripada pegawai K&K Universiti(UKKP), juruaudit K&K, pegawai KKP (Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia) daagensi-agensi kerajaayang lain, jika ada [Peraturan15]

xiii)  Menyiasaaduan tentang  risiko K&K ditempat kerja  yang dibuat oleh pekerja dan mengemukakan cadangan tentang cara-cara untuk menghapus atau mengurangkan risiko tersebut [Peraturan 16(4)]

xiv)    Membantu dalam apa-apa pertandingan, ceramah dan kegiatan lain yang berkaitaK&K untuk menggalakkan perjalanan kerja yang selamat dan sihat [Peraturan 18] 

xv)     Membantu dalam menyedia dan memperkenalkan kaedah-kaeda(rules) K&K bagi memastikan K&K pekerja[Peraturan 19]

Bagi melaksanakan fungsi-fungsi di atas, Jawatankuasa akan berperanan seperti berikut;

i)          Menerima damempertimbangkan laporan-laporaaudit/pemeriksaan, penyiasatan  kemalanganaduan  keselamatan  & kesihatan  pekerjaan dan lain-lain laporayang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

ii)         Mempertimbangkacadangan  pelaksanaaapa-apa  pertandingan, ceramah, latihan daaktiviti-aktiviti lain yanberkaitan keselamatan & kesihatan pekerjaan untuk menggalakkan perjalanan kerja yang selamat dan sihat di tempat kerja.

iii)        Mempertimbangkacadangan penyediaakaedah-kaedah keselamatan dan kesihatan(occupational safetand health rules) dan sistem kerja yanselamat dan sihat untuk pelaksanaan di tempat kerja.

iv)        Menyemak keberkesanan dasar, program, aktiviti, kaedah dan langkah- langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaaditempat kerja yang dilaksanakan dan menentukan cadangan penambahbaikan.

v)         Menjalankan fungsi-fungsi lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Akta KKP1994, terutamanya Peraturan-Peraturan KKP (Jawatankuasa keselamatan dan Kesihatan) 1996 bagi membantu Universiti/Majikan menunaikan kewajipannyterhadap aspek KKP.

 

  • Hits: 5688
BADAN AGENSI KERAJAAN

skmm  jkjr  miosh  sirim  uem enviro  perkeso  tenaga  lpta  nuklear 
  JAS  niosh  cidb  mkn  B OMBA  BIO  jjkp  jpam   MBKKP

Kampus INDUK

Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)
Universiti Sains Malaysia,
11800 Pulau Pinang


No Tel : 04-6534078 
No Fax : 04-6534405 
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |  icon admin

Kampus kejuruteraan

Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)
Universiti Sains Malaysia, 14300 Nibong Tebal SPS, Pulau Pinang

No Tel : 04-5995523
No Fax : 04-5942569
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kampus kesihatan

Unit Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan (UKKP)

Pejabat Pengarah Kampus, Universiti Sains Malaysia, 16150 Kubang Kerian, Kelantan

No Tel : 09-7671016

No Fax : 09-7671017
E-mel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

All Rights Reserved UKKP Universiti Sains Malaysia © 2023