FUNGSI

JKKPU 

Fungsi

Seksyen 31 : Akta KKP 1994

i)        Mengkaji  (review)  semula  langkah-langkayang  diambil  bagi memastikan K&K orang-orangdi tempat kerja

ii)       Menyiasat apa-apa perkara di tempat kerja yang:

          - dianggap oleh anggota jawatankuasa atau  orang  yang  diambil                                kerja adalah tidak selamat/sihat

           - dibawa keperhatian majikan

iii)       Meminta  Ketua  PengaraJabatan  Keselamatan  daKesihatan Pekerjaan Malaysia   untuk menjalankan pemeriksaan, jika jawatankuasa tidak berupaya untuk menyelesaikan apa-apa perkara yantersebut diatas [Perkara (ii)].

Peraturan 11:Peraturan KKP (Jawatankuasa K&K) 1996

iv)      Membantu dalam pembuatan kaedah-kaedah (rules) K&K dan sistem kerja selamat

v)       Mengkaji keberkesanan program K&K

vi)      Mengkaji   trend   kemalangayang   berlaku   di   tempat   kerja  dan melaporkaapa-apa keadaan/amalan yang tidak selamat/sihat beserta dengan cadangan untuk tindakan pembaikan

vii)     Mengkaji dasaK&K ditempat kerja dan mengemukakacadangan bagapa-apa penyemakan dasar tersebut

Peraturan 12-19:PeraturanKKP(Jawatankuasa K&K) 1996

viii)     Menjalankapemeriksaan ditempat kerja sekurang-kurangnya 3 bulan sekali [Peraturan 12(a)]

ix)      Membincang pemerhatian yang dibuat oleh anggota jawatankuasa semasa pemeriksaan tersebut (viii); dan mengemukakacadangan langkah-langkah pemulihan [Peraturan12(b)&(c)]

x)       Memeriksa tempakerja dengan seberapa segera yang selamaselepas berlaku apa-apa kemalanga[Peraturan13(1)]

xi)      Membincang laporan dapatan penyiasatan kemalangayang dijalankan oleh pegawaK&K (UKKP) termasuk sebab-sebab berlakunya kemalangan; dan mengemukakan cadangan langkah-langkah bagi mengelakkaberulangnya peristiwa/kemalangantersebut [Peraturan 13(2)& 13(4)]

xii)   Mempertimbangkan laporan-laporan berkaitaKKP daripada pegawai K&K Universiti(UKKP), juruaudit K&K, pegawai KKP (Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia) daagensi-agensi kerajaayang lain, jika ada [Peraturan15]

xiii)  Menyiasaaduan tentang  risiko K&K ditempat kerja  yang dibuat oleh pekerja dan mengemukakan cadangan tentang cara-cara untuk menghapus atau mengurangkan risiko tersebut [Peraturan 16(4)]

xiv)    Membantu dalam apa-apa pertandingan, ceramah dan kegiatan lain yang berkaitaK&K untuk menggalakkan perjalanan kerja yang selamat dan sihat [Peraturan 18] 

xv)     Membantu dalam menyedia dan memperkenalkan kaedah-kaeda(rules) K&K bagi memastikan K&K pekerja[Peraturan 19]

Bagi melaksanakan fungsi-fungsi di atas, Jawatankuasa akan berperanan seperti berikut;

i)          Menerima damempertimbangkan laporan-laporaaudit/pemeriksaan, penyiasatan  kemalanganaduan  keselamatan  & kesihatan  pekerjaan dan lain-lain laporayang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

ii)         Mempertimbangkacadangan  pelaksanaaapa-apa  pertandingan, ceramah, latihan daaktiviti-aktiviti lain yanberkaitan keselamatan & kesihatan pekerjaan untuk menggalakkan perjalanan kerja yang selamat dan sihat di tempat kerja.

iii)        Mempertimbangkacadangan penyediaakaedah-kaedah keselamatan dan kesihatan(occupational safetand health rules) dan sistem kerja yanselamat dan sihat untuk pelaksanaan di tempat kerja.

iv)        Menyemak keberkesanan dasar, program, aktiviti, kaedah dan langkah- langkah keselamatan dan kesihatan pekerjaaditempat kerja yang dilaksanakan dan menentukan cadangan penambahbaikan.

v)         Menjalankan fungsi-fungsi lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Akta KKP1994, terutamanya Peraturan-Peraturan KKP (Jawatankuasa keselamatan dan Kesihatan) 1996 bagi membantu Universiti/Majikan menunaikan kewajipannyterhadap aspek KKP.

 

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP