KEAHLIAN

JKKPU (Keahlian)

(a)      PengerusNaib Canselor selaku majikan/pengurus yang diberikuasa [Peraturan6(1)]

(b)      Setiausaha PegawaSains selaku Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Universiti yang diambil                      kerja [Peraturan6(2)]

(c)      Ahli-Ahli:

           BerdasarkaPeraturan5(1) & 5(2)anggota-anggota Jawatankuasa yang lain adalah terdiri daripada               wakil-wakil pengurusan dan wakil- wakil pekerja berikut;

          Wakil Pengurusan

          -         Timbalan Naib Canselor(Penyelidikan danInovasi)

          -         Pendaftar

         -          Bendahari

         -          Pengarah Jabatan Pembangunan

         -          Pengarah Pusat Sejahtera

         -          Pengarah Jabatan Keselamatan

         -          Pengarah Pejabat Aset dan Operasi 

         -          Seorang Penggawa yang dicalonkan oleh Timbalan Naib Canselor [Hal Ehwal                                                     dan Pembangunan Pelajar]

         -         Seorang Pegawai Sains selaku Pegawai Keselamatan daKesihatan Kampus Kejuruteraayang                     diambil kerja

         -         Seorang Pegawai Sains selaku Pegawai Keselamatan daKesihatan Kampus Kesihatan yang                          diambil kerja

           -         SeoranPegawaSains selaku Pegawai Keselamatan daKesihatan IPPT yang diambil kerja

         -         Tidak melebihi 10 anggotyang dicalonkan olePengerusi

         Wakil Pekerja

         -         2 anggotyang dicalonkan oleh KKAUSM

         -         2 anggotyang dicalonkan oleh PKAPUSM

skmmjkjrmioshsirimuem enviroperkesotenagalptanuklearJASnioshcidbmknB OMBABIOjjkpjpam MBKKP